Saksikan Karnaval HUT Kota Yogyakarta Ke-266

Saksikan Kirab Budaya Karnaval HUT SMP Negeri 2 Yogyakarta Ke-266